Consierii locali din Pogoanele sunt convocați în ședință ordinară pentru data de  31 iulie 2020, de la ora 9.00. Pe ordinea de zi a dezbaterilor se află și aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 2020, după cum urmează:

R O M Â N I A
JUDEȚUL  BUZĂU
ORAȘUL  POGOANELE
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I E
Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară
pentru data de  31 iulie 2020, orele 9.00

Viceprimarul orașului Pogoanele, județul Buzău, împuternicit prin Dispoziția Primarului orașului Pogoanele nr. 343/16.07.2020;
Având în vedere :
–          Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;
–          Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.
–          Decretul 240/2020 privind prelungirea stării de urgență.
În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 31 iulie 2020, orele 9.00.
Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1.      Proiect privind aprobarea contului de execuție al bugetului local si al bugetului din venituri proprii al orașului Pogoanele la 30 iunie 2020.
2.      Proiect privind înregistrarea UAT Pogoanele în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar.
3.       Probleme curente:
a)      Luare la cunoștință de minuta încheiată la data de 22 iulie 2020 și înregistrată sub nr. 5983 între UAT Pogoanele, prin primarul orașului Pogoanele și SC First Look Solution SA, cu privire la derularea contractului de asociere în participațiune și de constituire a dreptului de uzufruct nr. 2417/2011 privind realizarea unui parc eolian.
Art.3. Atașat convocatorului de ședință se vor transmite consilierilor locali și materialele ședinței, înclusiv cererile și informările de la problemele curente.
Art.4. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție
persoanelor și  instituțiilor interesate.

Viceprimar ,

Marian Căzănoiu

Contrasemnează
Secretar General al orașului,                                                                                           Valentino Adrian Cotruță

Nr.  347 / 24.07.2020

Share:

administrator

Lasă un răspuns