Aleșii locali din Pogoanele sunt convocați să participe la ședința ordinară a Consiliului Local programată pentru data de 19 februarie 2020, de la orele 13.00.

Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele, pe ordinea de zi a întâlnirii fiind mai multe proiecte de hotărâri care vor fi suspuse votului spre aprobare:

R O M Â N I A

JUDEȚUL BUZĂU  ORAȘUL POGOANELE

P R I M A R  D I S P O Z I Ț I E

Privind convocarea Consiliului local Pogoanele ordinară pentru data de 19 februarie 2020, orele 13.00

Primarul orașului Pogoanele, județul Buzău;

Având în vedere :

Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 154, 155, 196 și 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

D I S P U N E

Art.1. Se convocă în ședință ordinară Consiliul local al orașului Pogoanele, pentru data de 19 februarie 2020, orele 13.00.

Lucrările ședinței se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei orașului Pogoanele.

Art.2. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, listei de investiții și achiziții pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al Orașului Pogoanele a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Pogoanele.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de redactare şi circulaţie a proiectelor de hotărâri ale Consiliului local şi a dispoziţiilor Primarului orașului Pogoanele – conform Codului Administrativ.

Proiect de hotărâre privind achitarea cotizației aferente anului 2020 către Asociațiile la care orașul Pogoanele este membru.

Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe şi a unor obiecte de inventar din patrimoniul U.A.T. Pogoanele care sunt amortizate integral, au durata de funcţionare expirată  şi nu pot fi folosite.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Pogoanele pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare bănești. Probleme curente.

Art.3. Proiectele de hotărâri sunt inițiate de către Primarul orașului Pogoanele, d.l Florin Dumitrașcu.

Art.4. Materialele ședinței se comunică consilierilor locali în format document scris și se publică pe site-ul Unității Administrativ Teritoriale Pogoanele, inclusiv linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/ .

Art.5. Secretarul general al orașului Pogoanele, va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor interesate.

Primar, Ing. Florin Dumitrașcu Avizat Secretar General, Jr. Valentino Adrian Cotruță Nr. 121 / 11.02.2020

Share:

administrator

Lasă un răspuns